ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden van Pole Dance Factory Amsterdam.
1.2 Met de online inschrijving en/of betaling voor een les, rittenkaart, abonnement, cursus, workshop of kamp gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Pole Dance Factory Amsterdam.
1.3 Pole Dance Factory Amsterdam kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Pole Dance Factory Amsterdam zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is ten alle tijden beschikbaar op de website.

2. ALGEMEEN
2.1 Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan Pole Dance Factory Amsterdam weigeren diensten te leveren aan de klant.

3. PERSOONSGEGEVENS
3.1 Online inschrijfformulieren dienen naar volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
3.2 Pole Dance Factory Amsterdam verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.
3.3 Pole Dance Factory Amsterdam gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van evenementen en andere activiteiten van Pole Dance Factory Amsterdam. Indien dit niet gewenst is, kan de klant zich hiervoor per email afmelden via info@pdfamsterdam.com.

4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Deelname aan de les, cursus, workshop of kamp bij Pole Dance Factory Amsterdam is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Pole Dance Factory Amsterdam is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les, cursus, workshop of kamp. Dit geldt tevens voor de open trainingsuren. Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder/ begeleider.
4.2 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Pole Dance Factory Amsterdam en/of de eigenaar van de gebruikte locatie door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de klant.
4.3 Vanwege hygiënische redenen is de klant verplicht een handdoek mee te nemen naar de les. Wanneer de klant geen handdoek bij zich heeft, is hij/zij genoodzaakt deze bij de balie te huren dan wel te kopen.

5. LESSEN & LIDMAATSCHAP
5.1 De klant kan lessen volgen op basis van een losse les, een rittenkaart of een lidmaatschap.
5.2 De klant kan zich tot 5 minuten voor aanvang van een les uitsluitend online inschrijven.
5.3 De klant is officieel ingeschreven voor de les op het moment dat Pole Dance Factory Amsterdam het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.
5.4 Annuleren van een inschrijving voor de les kan kosteloos, op de dag zelf, tot 6 uur voor aanvang van de les. Wanneer de klant binnen 6 uur voor aanvang van de les annuleert, wordt dit gezien als “late cancel” en is restitutie van het lesgeld niet mogelijk en word de ‘’late cancel’’ als deelname gezien Pole Dance Factory Amsterdam – Oost | H.J.E. Wenckebachweg 6v6 | 1096 AN Amsterdam Pole Dance Factory Amsterdam – Noord | Digitaalstraat 12 | 1033 MP Amsterdam www.pdfamsterdam.com | info@pdfamsterdam.com
5.5 Wanneer de klant meer dan 10 minuten na aanvang van de les arriveert, wordt de klant toegang tot de les geweigerd.
5.6 Voor zowel de losse lessen, rittenkaarten als lidmaatschappen geldt dat deze persoonsgebonden zijn en dus niet overdraagbaar zijn aan derden.
5.7 De periodieke lidmaatschapsbijdrage is per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de klant de toegang tot de lessen worden ontzegd. Het lidmaatschapsgeld wordt d.m.v. de door de klant gegeven machtiging middels periodieke automatisch incasso geïnd.
5.8 Ingangsdatum van het lidmaatschap is altijd op de 1e dag van de maand. Mocht de klant op een andere dag lid worden dan de 1e, dan wordt het de lidmaatschapsbijdrage na rato berekend en de dagen opgeteld bij de oorspronkelijke duur van het afgesloten abonnement. De eerste betaling (voor een gedeelte of de gehele maand) zal via iDEAL of PayPal worden voldaan. De daarop volgende betalingen zullen via automatische incasso geïnd worden.
5.9 Alle lidmaatschapsvormen hebben een minimale contracttermijn van 3 maanden en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar. Het lidmaatschapsgeld dient in de gehele contracttermijn te worden doorbetaald.
5.10 Alle lidmaatschapsvormen kunnen door de klant tussentijds geupgrade worden voor een minimale periode van 2 maanden. Hierbij blijft de einddatum van het betreffende lidmaatschap ongewijzigd. Downgraden naar het oorspronkelijke lidmaatschap is mogelijk na de hierboven genoemde periode van minimaal 2 maanden.
5.11 Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd na de betreffende contractperiode van respectievelijk 3, 6 of 12 maanden. Wanneer de betreffende contractperiode afgelopen is, kan de klant zijn/haar lidmaatschap opzeggen of wijzigen. Opzeggingen en wijzigingen dienen doorgegeven te worden per e-mail via info@pdfamsterdam.com. Hierbij moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient uiterlijk voor de 1e van de maand te worden gedaan, anders geldt de daaropvolgende maand als opzegmaand. De klant kan in die opzegperiode nog gewoon gebruik maken van de lessen bij Pole Dance Factory Amsterdam.
5.12 Pole Dance Factory Amsterdam zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht of bij te weinig deelnemers. Pole Dance Factory Amsterdam zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De te vervallen les kan worden ingehaald op een ander lesuur in diezelfde maand. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

6. PRIJZEN, BETALING & PRIJSWIJZIGINGEN
6.1 Na inschrijving voor een les is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen vóór aanvang van de (eerste) les. Dit vindt plaats d.m.v. het online betalingssysteem, waarbij men de keuze heeft uit iDEAL of PayPal. Bij het afsluiten van een lidmaatschap vindt de betaling na de 1e online betaling plaats via automatisch incasso, waar de klant toestemming voor geeft bij het invullen van het online inschrijfformulier.
6.2 Na online inschrijving voor een lidmaatschap en het akkoord gaan van de Algemene Voorwaarden geeft de klant daarmee toestemming om doorlopend een bedrag van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven. De klant kiest hierbij voor een contractperiode van respectievelijk 3, 6 of 12 maanden en het lidmaatschap is tussentijds niet opzegbaar.
6.3 Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Pole Dance Factory Amsterdam het recht om de klant dienst te weigeren en indien noodzakelijk, een incassobureau in te schakelen.
6.4 Pole Dance Factory Amsterdam behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd op de website en/of per e-mail. Wanneer de prijzen worden aangepast krijgt de klant de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode zijn/haar lidmaatschap (zelfs binnen de oorspronkelijke contractperiode) aan te passen of te beëindigen.
6.5 De klant dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. De mogelijkheid bestaat om het incassobedrag binnen 56 kalenderdagen terug te boeken. Bij een niet terechte terugboeking, bijv. vanwege een contractverplichting, wordt er door Pole Dance Factory Amsterdam naast het verschuldigde lidmaatschapsgeld Pole Dance Factory Amsterdam – Oost | H.J.E. Wenckebachweg 6v6 | 1096 AN Amsterdam Pole Dance Factory Amsterdam – Noord | Digitaalstraat 12 | 1033 MP Amsterdam www.pdfamsterdam.com | info@pdfamsterdam.com ook € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

7. VERZUIM & VAKANTIES
7.1 Pole Dance Factory Amsterdam behoudt zich het recht gesloten te zijn op officiële feestdagen en mogelijk in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten of teruggave. Dit zal vroegtijdig kenbaar worden gemaakt op de website en/of via e-mail.
7.2 Bij langdurige ziekte c.q. blessure kan de klant op vertoon van een medische verklaring en in overleg met Pole Dance Factory Amsterdam het lidmaatschap of de rittenkaart tijdelijk deactiveren.
7.3 De klant heeft het recht het lidmaatschap tijdelijk te laten stopzetten i.v.m. vakantie. Stopzetten kan uitsluitend bij een lidmaatschap van 12 maanden, voor een aaneensluitende periode van 1 volledige kalendermaand. Een verzoek hiervoor moet minimaal twee weken van tevoren per e-mail worden ingediend. Bij een lidmaatschap van 3 of 6 maanden is tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap niet mogelijk.

8. WORKSHOPS, CURSUSSEN & KAMPEN
8.1 De klant kan deelnemen aan een geplande workshop, cursus of kamp door zich vooraf aan te melden bij Pole Dance Factory en het verschuldigde bedrag te betalen. Inschrijving voor een workshop kan uitsluitend via het online reserveringssysteem.
8.2 Annuleren van een inschrijving voor een workshop, cursus of kamp is niet mogelijk. Na betaling is de inschrijving definitief.